Disclaimer

 

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Deze website heeft uitsluitend tot doel om informatie te verschaffen over de producten en diensten van de groep TVH, inclusief de haar verwante vennootschappen. Gebruikers van deze website verklaren zich impliciet akkoord met de inhoud van deze Terms of Use.

TVH behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing de inhoud van en de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot of het gebruik van de website aan te passen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gegevens die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot afbeeldingen, lay out, tekst en software) zijn eigendom van TVH Forklift Parts N.V. en/of haar verwante vennootschappen of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende rechthebbende.

De gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging, verspreiding, publicatie of enig ander gebruik van de informatie op deze website is enkel toegestaan mits de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van TVH Forklift Parts N.V.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en te goeder trouw samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. TVH sluit evenwel iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden en onvolledigheden, alsmede voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

De groep TVH noch verwante vennootschappen, noch medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software

De informatie wordt ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg inhoudt met betrekking tot onder meer (maar niet beperkt tot) volledigheid, beschikbaarheid, leverbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Links

Het is de gebruiker toegestaan een surface link naar de homepage van deze site te leggen op voorwaarde dat vooraf melding wordt gemaakt aan de webmaster van deze site (webmaster@tvh.be). De link dient zo te worden uitgevoerd dat een extra venster wordt geopend in het web-bladerprogramma.

De website van de groep TVH bevat links naar websites van andere, niet verwante ondernemingen. Deze worden louter ter informatieve titel ter beschikking van de gebruiker gesteld, het is de beslissing van de gebruiker om er al dan niet gebruik van te maken. TVH neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites.

Forumkeuze

Deze gebruiksvoorwaarden en alle betwistingen die voortkomen uit het gebruik van deze website, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.