CC-heftrucks BVBA
Kwalestraat 65a
9320 Aalst

 

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid (“Cookiebeleid”) regelt het gebruik van cookies en plug-ins voor sociale media op de CC-Heftrucks website https://www.cc-heftrucks.be. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Sociale media-plug-ins zijn kleine stukjes software die zijn ontwikkeld en geleverd door aanbieders van sociale-mediadiensten (zoals Facebook, LinkedIn...), die integratie van sociale media toevoegen wanneer deze in de Website zijn ingebouwd.

OPMERKING 1: Als u algemene informatie wilt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, met uitzondering van de verwerking door middel van cookies en plug-ins voor sociale media, inclusief met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media en met betrekking tot elke bestelling of koop via een van onze webshops, raadpleeg ons Privacybeleid

OPMERKING 2: Houd er rekening mee dat een afzonderlijke privacyverklaring voor gegevens, die via het platform zelf beschikbaar wordt gesteld, van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van mensen die ervoor kiezen om zich aan te melden via ons online sollicitatieplatform.

Door de Website te blijven gebruiken of door te klikken op "Ja, ik ga akkoord" nadat u op de hoogte bent gesteld van ons gebruik van cookies en plug-ins voor sociale media, erkent u dat u dit cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u het zonder voorbehoud accepteert. U kunt te allen tijde uw cookievoorkeuren wijzigen via de cookie-instellingen.

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

CC Heftrucks, Kwalestraat 65a, 9230 Aalst, met ondernemingsnummer 441.100.372, is de entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid. Dit cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat het correct blijft en in overeenstemming is met de wetgeving. Als dit gebeurt, wordt u vriendelijk verzocht om kennis te nemen van de wijzigingen en ermee akkoord te gaan als u ze aanvaardbaar vindt.

1.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door CC Heftrucks, Kwalestraat 65a, 9230 Aalst, met ondernemingsnummer 441.100.372. U kunt per e-mail contact met ons opnemen via info@cc-heftrucks.be

1.2 Elk begrip dat met een hoofdletter begint, wordt gedefinieerd door expliciete verwijzing in dit Cookiebeleid. Waar mogelijk worden, gegeven de context, enkelvoudige woorden ook geïnterpreteerd als meervoud en vice versa.

1.3 Wanneer wordt verwezen naar bepaalde wetten of voorschriften, omvat die verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van genoemde wetten of voorschriften, met inbegrip van eventuele daarmee verband houdende besluiten van de uitvoerende macht.

1.4 CC Heftrucks behoudt zich het recht voor om het Cookiebeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen of te verbeteren. Dergelijke wijzigingen, veranderingen of verbeteringen zullen via de website worden gecommuniceerd.

 

 

 1. COOKIES

We plaatsen een aantal cookies wanneer u onze Website bezoekt. Deze cookies zijn onderverdeeld in 3 groepen cookies: functionele cookies; analytische en statistische cookies; reclame- en sociale media-cookies. U kunt te allen tijde uw instemming intrekken voor het gebruik van cookies door CC Heftrucks.

2.1 U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst door uw browser als zodanig te configureren. Richtlijnen over hoe u dit kunt doen, vindt u hier:

Het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website kan echter tot gevolg hebben dat bepaalde of alle functies van de website niet meer goed werken.

2.2 Wanneer u de Website bezoekt, plaatst CC Heftrucks een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot deze cookies, hun plaatsing en gebruik maken het mogelijk om u te identificeren, en CC Heftrucks gebruikt ze om inzicht te krijgen in hoe u en andere bezoekers de Website gebruiken door statistische en gebruiksgegevens te verzamelen, waardoor CC Heftrucks een betere gebruikerservaring op de Website kan bieden.

2.3 U kunt te allen tijde uw instemming intrekken voor het gebruik van cookies door CC Heftrucks. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies te verwijderen die op uw apparaat zijn geplaatst. Om dit te doen, wordt u vriendelijk verzocht om de juiste instructies van uw browserfabrikant te raadplegen, zoals hierboven vermeld.

 1. WAAROM VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens door middel van cookies voor verschillende doeleinden: om onze Website en de ervaringen en diensten die wij aanbieden te verbeteren; om advertenties te tonen; om informatie te verstrekken aan externe partijen en om de webervaringen die we aanbieden, onze Website, u en ons veilig te houden.

3.1 CC Heftrucks verwerkt uw persoonsgegevens om u meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden en statistische analyses uit te voeren, zodat wij onze Website, Webshops, advertenties, producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.

3.2 CC Heftrucks kan uw persoonsgegevens verwerken voor het informeren van externe partijen in het kader van een mogelijke fusie met, verwerving door of door afsplitsing door die externe partij, zelfs als die externe partij zich buiten de EU bevindt.

3.3 CC Heftrucks kan uw persoonsgegevens ook verwerken voor het behoud van de rechtmatige belangen van CC Heftrucks, haar partners of een externe partij, als en wanneer uw registratie bij of gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een overtreding van dit Cookiebeleid of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Website of voor een van de onderliggende systemen van CC Heftrucks of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojan horses, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadwillende code, of (c) op welke manier dan ook hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op een andere manier ongepast of illegaal.

3.4 Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of een misdaad die door u is begaan door uw gebruik van de website.

 1. WAT MAAKT DE VERWERKING VAN UW persoonsgegevens RECHTMATIG?

De wet vereist dat wij nauwkeurig aangeven welke rechtsgrondslag wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u daarvoor instemming hebt gegeven, omdat de wet ons daartoe verplicht of omdat dit in ons of het rechtmatige belang van een externe partij is.

4.1 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3.1 en 3.2 van dit Cookiebeleid, vraagt CC Heftrucks als de verantwoordelijke partij om uw instemming. CC Heftrucks verkrijgt uw instemming via de cookie-banner. Door op deze banner te klikken en de Website te blijven gebruiken, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u het zonder voorbehoud accepteert.

4.2 De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3.3 van dit Cookiebeleid is ook noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen van CC Heftrucks, namelijk:

 • het beschermen van onze Website, Webshops, Sociale media-kanalen, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten.

4.3 De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in artikel 3.4 beschreven doeleinden is noodzakelijk om CC Heftrucks in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

 1. WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?

Onze algemene benadering is dat we uw persoonsgegevens niet delen met externe partijen, tenzij u er instemming voor geeft. Soms is het echter onvermijdelijk dat externe partijen uw persoonsgegevens ontvangen. Dienstverleners die ons helpen de Website aan u en entiteiten binnen CC Heftrucks aan te bieden, kunnen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ontvangen en verwerken.

5.1 CC Heftrucks vertrouwt op externe verwerkers om namens ons u de Website te verstrekken en om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze externe partijen mogen uw persoonsgegevens alleen namens CC Heftrucks verwerken op uitdrukkelijke schriftelijke instructie van CC Heftrucks. CC Heftrucks garandeert dat alle externe partijen zorgvuldig worden geselecteerd en dat ze zich moeten houden aan de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

5.2 CC Heftrucks kan uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen CC Heftrucks. Wij zullen er echter voor zorgen dat alle entiteiten van CC Heftrucks er zorgvuldig op zullen letten dat alle verwerking van uw persoonsgegevens gegevens in overeenstemming is met wat is uiteengezet in dit cookiebeleid.

5.3 CC Heftrucks verzendt uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar externe partijen zonder uw uitdrukkelijke instemming om dit te doen. CC Heftrucks kan echter geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens versturen naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken voor het verbeteren van producten en diensten, en om de marketing, weergave en verkoop van die goederen en diensten aan te passen.

 1. DRAGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OVER NAAR BUITEN DE EER?

Ja, we dragen uw persoonsgegevens over naar buiten de EER over (dat wil zeggen de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de EU en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Partijen aan wie wij onze persoonsgegevens overdragen, zijn entiteiten binnen CC Heftrucks en buitenlandse dienstverleners. Vanzelfsprekend zijn uw persoonsgegevens veilig wanneer wij uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER verzenden.

6.1 CC Heftrucks verwerkt uw persoonsgegevens eerst en vooral binnen de EER. Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 hierboven, kunnen we uw persoonsgegevens echter ook overdragen aan andere entiteiten binnen de CC Heftrucks of aan externe partijen die deze namens ons verwerken en zich buiten de EER bevinden. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, zal gehouden zijn om adequate waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke voorzorgsmaatregelen zijn het gevolg van:

 • dat het ontvangende land beschikt over wetgeving die kan worden beschouwd als gelijkwaardig aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
 • van een contractuele overeenkomst tussen CC Heftrucks en die entiteit. Alle CC Heftrucks -entiteiten zijn partij bij een contractuele regeling op basis van de standaardcontractbepalingen van de EG (controller-to-controller) (Commissiebeschikking C (2004) 5721).

6.2 CC Heftrucks kan geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zal CC Heftrucks ervoor zorgen dat er voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen, evenals alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder de toepasselijke dwingende wetgeving.

 1. WAT ZIJN DE KWALITEITSVERZEKERINGEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

We zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is voor de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doelen te bereiken die we u hebben meegedeeld of tot het moment waarop u uw instemming voor verwerking intrekt en er geen ander rechtsgrond van toepassing is die ons in staat stelt verder te gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. We garanderen ook dat uw persoonsgegevens veilig zijn.

7.1 CC Heftrucks doet haar uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in artikel 3 genoemde doeleinden te bereiken.

7.2 Uw persoonsgegevens worden alleen zolang verwerkt als nodig is om de doeleinden te bereiken die worden genoemd in artikel 3 van dit Cookiebeleid of tot het moment waarop u uw instemming voor verwerking intrekt. Houd er rekening mee dat intrekking van de instemming kan impliceren dat u de hele of een deel van de website niet langer kunt gebruiken. CC Heftrucks zal uw persoonsgegevens anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3, tenzij er:

 • een doorslaggevend belang van CC Heftrucks, de aanbieder van de betalingsdienst of enige andere externe partij is om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
 • een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel is dat CC Heftrucks verhindert om hen te anonimiseren. 

7.3 CC Heftrucks zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, evenals toevallig verlies, sabotage of vernietiging. Toegang door medewerkers van CC Heftrucks of haar externe partijen is alleen op basis van need-to-know en onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging alleen inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN ONDER DIT COOKIEBELEID?

Als betrokkene hebt u verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht om uw eerdere gegeven instemming in te trekken, het recht om gewist te worden, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens en het recht dat u alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt van ons ontvangt in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbaar formaat.

Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@cc-heftrucks.be.

8.1 U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die door CC Heftrucks worden verwerkt die op u betrekking hebben. CC Heftrucks behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken tot toegang die duidelijk zijn ingediend voor het veroorzaken van overlast of schade aan CC Heftrucks.

8.2 U hebt het recht om te vragen dat eventuele persoonsgegevens die niet juist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als een verzoek om correctie wordt ingediend, gaat dit vergezeld van bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor de correctie wordt gevraagd.

8.3 U hebt het recht om uw eerdere gegeven instemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

8.4 U hebt het recht om te verzoeken dat op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden uiteengezet in artikel 3 of als u uw instemming voor verwerking intrekt. U moet echter in gedachten houden dat een verzoek om verwijdering door CC Heftrucks zal worden beoordeeld op:

 • doorslaggevende belangen van CC Heftrucks, uw financiële instelling, de aanbieder van de betalingsdienst of enige andere externe partij;
 • wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in tegenspraak zijn met dergelijke verwijdering.

In plaats van verwijdering, kunt u ook vragen dat CC Heftrucks de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt als (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld onder artikel 3, maar dat u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

8.5 U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als u kunt aantonen dat er serieuze en gerechtvaardigde redenen zijn in verband met de specifieke omstandigheden die dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter wordt gekwalificeerd als direct marketing, hebt u het recht om zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.

8.6 U hebt het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt.

8.7 Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@cc-heftrucks.be. Een e-mail die vraagt om een recht uit te oefenen, mag niet worden geïnterpreteerd als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat vereist is voor het afhandelen van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor als dit vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend worden en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Als u het contactformulier gebruikt, kan CC Heftrucks u om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs vragen.

CC Heftrucks zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van het ontvangen van dit verzoek. Als het verzoek geldig blijkt, zal CC Heftrucks dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is respecteren en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek.

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door CC Heftrucks, dan kunt u altijd contact opnemen met CC Heftrucks via het e-mailadres vermeld in dit artikel 8.7. Als u niet tevreden bent met het antwoord van CC Heftrucks, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Bezoek http://www.privacycommission.be voor meer informatie